Prema suvremenom pristupu  volonterstvu, prepoznato je da, uz korisnike volonterskih usluga, veliku korist od samog volontiranja imaju i volonteri. Tako se, među ostalim,  volontiranjem stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit. Upravo je stjecanje vrijednih kompetencija jedna od čestih motivacija građanima da se uključe u volontiranje. Kako bi se kompetencije stečene volontiranjem učinile vidljivima i korisnima za nastavak osobnog obrazovanja i podizanje zapošljivosti te se na taj način podržala motivacija za volontiranje, 2013. je nastala Potvrda o kompetencijama stečenih kroz volontiranje, koju je izradilo tada nadležno Ministarstvo za socijalnu politiku i mlade (sada Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) i Nacionalni odbor za razvoj volonterstva. Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove aktivnosti/zadaci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.

Potvrda se ispunjava volonterima u dugotrajnom angažmanu i nije ju moguće popuniti retrogradno budući da praćenje stjecanja kompetencija zahtjeva pripremu i vrijeme.

Detaljnije informacije o praćenju kompetencija stečenih kroz volontiranje možete pronaći u Vodiču za popunjavanje Potvrde o kompetencijama stečenih kroz volontiranje, a Potvrdu je moguće popuniti i online,na web stranici www.kompetencije.hcrv.hr